هاست Wordpress
wordpress
 • Product 1

  فضا 1 گیگ

  • ترافیک 500 گیگ
   ادان دامین 1
   پارک دامین 1
   ساب دامین نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   ایمیل نامحدود
   کنترل پنل سی پنل
   نصب رایگان وردپرس
   سفارش قالب وردپرس
   افزونه دلخواه
   افزونه yoast seo
   افزونه elementor pro
   افزونه ithemes security pro

  فقط
  $6,600,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 2

  فضا 2 گیگ

  • ترافیک 200 گیگ
   ادان دامین 1
   پارک دامین 1
   ساب دامین 20
   دیتابیس 20
   ایمیل 20
   کنترل پنل سی پنل
   نصب رایگان وردپرس
   سفارش قالب وردپرس
   افزونه دلخواه
   افزونه yoast seo
   افزونه elementor pro
   افزونه ithemes security pro

  فقط
  $9,200,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 3

  فضا 3 گیگ

  • ترافیک 300 گیگ
   ادان دامین 1
   پارک دامین 1
   ساب دامین 30
   دیتابیس 30
   ایمیل 30
   کنترل پنل سی پنل
   نصب رایگان وردپرس
   سفارش قالب وردپرس
   افزونه دلخواه
   افزونه yoast seo
   افزونه elementor pro
   افزونه ithemes security pro

  فقط
  $11,040,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 4

  فضا 5 گیگ

  • ترافیک 500 گیگ
   ادان دامین 1
   پارک دامین 1
   ساب دامین نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   ایمیل نامحدود
   کنترل پنل سی پنل
   نصب رایگان وردپرس
   سفارش قالب وردپرس
   افزونه دلخواه
   افزونه yoast seo
   افزونه elementor pro
   افزونه ithemes security pro

  فقط
  $11,280,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 5

  فضا 8 گیگ

  • ترافیک 700 گیگ
   ادان دامین 1
   پارک دامین 1
   ساب دامین نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   ایمیل نامحدود
   کنترل پنل سی پنل
   نصب رایگان وردپرس
   سفارش قالب وردپرس
   افزونه دلخواه
   افزونه yoast seo
   افزونه elementor pro
   افزونه ithemes security pro

  فقط
  $14,600,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 6

  فضا 10 گیگ

  • ترافیک 800 گیگ
   ادان دامین 1
   پارک دامین 1
   ساب دامین نامحدود
   دیتابیس نامحدود
   ایمیل نامحدود
   کنترل پنل سی پنل
   نصب رایگان وردپرس
   سفارش قالب وردپرس
   افزونه دلخواه
   افزونه yoast seo
   افزونه elementor pro
   افزونه ithemes security pro

  فقط
  $16,400,000/yr
  سفارش دهید